Vedení lidí

Název kurzu:

vedení lidí

Cíle kurzu:

 • Naučit se vést a rozvíjet sebe i ostatní členy týmu.
 • Naučit se využívat efektivní komunikaci jako nezbytný manažerský nástroj.
 • Posílit individuální roli manažera jako leadera, který vede a motivuje pracovníky ke zlepšení.

Cílová skupina:

Pracovníci v manažerské pozici.

Obsah kurzu:

Sebeidentifikace v roli manažera

 • Osobnost, role a autorita manažera
 • Série osobnostních analytických testů

Vedení lidí

 • Situační styly vedení - analýza vlastního stylu
 • Vedení rozhovoru s podřízenými, úkolování, zpětná vazba
 • Moderování a vedení porad

Úkolování a stanovování cílů

 • Řízení pomocí cílů
 • Struktura zadání úkolu
 • Zpětná vazba při zadávání úkolu

Efektivní motivace a sebemotivace

 • Herzbergova teorie hygienických a motivačních faktorů
 • Principy motivace zaměstnanců zařízení soc. péče
 • Metody dlouhodobé sebemotivace

Sebeřízení a práce se stresem

 • Prioritizace jako základní princip řízení vlastního času
 • Cyklus zvládání distresu

Doporučený rozsah:

12 hodin (2 dny)

Didaktické metody:

 • Moderovaná diskuse
 • Interaktivní výklad
 • Osobnostní testy
 • Individuální práce
 • Skupinová cvičení

Dolní navigace