Další služby

Další služby

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB A PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

Pro efektivní nastavení systému vzdělávání a vytvoření střednědobého nebo dlouhodobého plánu vzdělávání jsme připraveni před započetím vzdělávacího projektu provést analýzu vzdělávacích potřeb.

Z hlediska průhlednosti a možnosti průběžné kontroly plnění, je postup realizace projektu v souladu s metodikou projektového řízení navržen takto:

 • společné upřesnění cílů projektu
 • ustavení pracovního týmu
 • stanovení plánu a harmonogramu projektu
 • sběr dat a informací pro provedení analýzy
 • zpracování dat
 • sestavení plánu vzdělávání
 • prezentace výstupů analýzy a předání Závěrečné zprávy

Sběr dat, informací a podkladů pro sestavení plánu vzdělávání probíhá formou:

 • analýzy popisů pracovních míst
 • strukturovaných rozhovorů
 • dotazníkových šetření
 • pohovorů s pracovníky oddělení řízení lidských zdrojů a vedoucími pracovníky
 • prostudování výstupů z hodnocení pracovníků
 • prostudováním výstupů z hodnocení dříve realizovaných školení a vzdělávacích programů

Výstupem analýzy vzdělávacích potřeb je Plán vzdělávání a vypracování Závěrečné zprávy obsahující hodnocení současného stavu systému vzdělávání, návrh metodiky řízení systému vzdělávání, hodnocení silných a slabých stránek, návrhy na zlepšení a doporučení pro dlouhodobý rozvoj pracovníků společnosti. Plán vzdělávání představuje komplexní soubor vzdělávacích aktivit tematicky a metodicky rozpracovaných tak, aby pracovníkům poskytly požadované znalosti a dovednosti. Zpracování Plánu vzdělávání je možné podle různých kritérií např. lze doporučit rozdělení vzdělávacích aktivit podle jednotlivých úrovní řízení nebo specializací.

fajvka Kurzy přesně odpovídající aktuálním potřebám a požadavkům cílové skupiny.
fajvka
Efektivně sestavené cílové skupiny s důrazem na
vyváženost úrovně znalostí jejich členů.
fajvka
Neopakování stále stejných témat, ale zacílení pouze na potřebná a v praxi uplatnitelná témata.

        To vše přináší
        provedení analýzy
        vzdělávacích potřeb
        před započetím
        vzdělávacího            
        projektu

Dolní navigace