Hodnocení a odměňování

Název kurzu:

hodnocení a odměňování

Cíle kurzu:

 • Seznámit účastníky se základními principy procesu hodnocení zaměstnanců zdrav. zařízení.
 • Umět poskytnout efektivní zpětnou vazbu a umět přijímat zpětnou vazbu.

Cílová skupina:

Vrchní sestry, staniční sestry a další pracovníci v manažerské pozici.

Obsah kurzu:

Specifika hodnocení

 • Úloha hodnocení v personální práci manažera
 • Stanovení předmětu a pravidel hodnocení
 • Popisy pracovních míst a jejich vztah s hodnocení
 • Formální hodnocení a nastavení plánu rozvoje
 • Neformální hodnocení 

Hodnotící proces a jeho fáze

 • Příprava na hodnocení 
 • Sebehodnocení zaměstnance 
 • Hodnotící pohovor  
 • Závěrečná dohoda  

Role hodnotitele

 • Vztah hodnotitele a hodnoceného
 • Zvládání vypjatých situací při hodnotícím pohovoru
 • Zpětná vazba při vysvětlování
 • Zpětná vazba na výkon

Nástroje odměňování ve zdravotnickém zařízení

 • Odměňování dle katalogu prací
 • Význam motivace

Vytváření vztahu s podřízenými

 • Důležitost pozitivní komunikace v týmu
 • Zpracování a využití výsledků hodnocení
 • Vztah hodnocení a odměňování


Doporučený rozsah:

12 hodin (2 dny)

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Moderovaná diskuse 
 • Skupinová cvičení
 • Nácvik modelových situací s následným rozborem

Dolní navigace