Etika

Název kurzu:

Etika


Cíle kurzu:

 • Představit etiku jako přirozenou nadstavbu mravních a morálních pravidel každého člověka.
 • Naučit účastníky kurzu vnímat etický kodex jako živoucí dokument s možností bezprostřední aplikace ve zdravotnické praxi.


Cílová skupina:

Veškerý lékařský i nelékařský zdravotnický personál.


Obsah kurzu:

 • Stručná definice etiky, historické kořeny
 • Etika v praxi poskytovatele zdravotnických služeb s přihlédnutím ke specifikům konkrétního pracoviště
 • Etické kodexy sester a zdravotnických pracovníků obecně
 • Praktická aplikace kodexu v běžném provozu zdravotnického zařízení
 • Základní životní hodnoty, lidská práva a zvyky pacienta i rodiny
 • Přístup orientovaný na pacienta / na nemoc – přínosy a úskalí
 • Morální odpovědnost
 • Důstojnost člověka a sebeúcta
 • Práce etické komise


Doporučený rozsah:

4 hodin


Didaktické metody:

 • Diskuze
 • Interaktivní výklad
 • Skupinová práce

Dolní navigace