Etiologie dekubitů

Název kurzu:

etiologie dekubitů

Cíle kurzu:

 • Naučit se identifikovat jednotlivé stupně dekubitů.
 • Seznámit se s příčinami a faktory vzniku dekubitů.
 • Osvojit si metody prevence a léčby dekubitů.

Cílová skupina:

Veškerý personál, který pečuje o klienty.

Obsah kurzu:

 • Co to je dekubitus
 • Struktura kůže
 • Stupně dekubitů a příčiny jejich vzniku
 • Exponovaná místa
 • Vnější a vnitřní faktory
 • Tlak, střihové síly a tření
 • Tlak v krevních kapilárách
 • Hloubka uložení tkáně
 • Doba působení tlaku
 • Bezpečné intervaly
 • Metody léčby a prevence dekubitů

Doporučený rozsah:

4 hodiny

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Diskuse

Dolní navigace