Problematika umírání a smrti

Název kurzu:

problematika umírání a smrti

Cíle kurzu:

 • Seznámit účastníky s problematikou umírání.
 • Ukázat účastníkům možnosti přístupů k umírání i k umírajícím.
 • Pomoci účastníkům reflektovat dosavadní postoj k umírání.
 • Přiblížit účastníkům metody, jak toto nelehké téma zvládat po psychické stránce.

Cílová skupina:

Veškerý personál, který pečuje o klienty.

Obsah kurzu:

 • Citlivost na neverbální sdělení a adekvátní reakce
 • Pomáhající rozhovor - umění podpořit a uklidit
 • Umění naslouchat
 • Specifika vztahu s klientem a rodinou
 • Zvládání zátěžových situací
 • Péče o rodinu nemocného, o pozůstalé
 • Možnosti na sklonku života – důstojné umírání
 • Relaxační techniky pro vyrovnání se s náročnými situacemi
 • Autogenní trénink

Doporučený rozsah:

6 hodin

Didaktické metody:

 • Diskuze
 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Případové studie

Dolní navigace