Zdravotnické právo

Název kurzu:

zdravotnické právo

Cíle kurzu:

 • Osvojit si základy práva ve zdravotnictví.
 • Seznámit se s potencionálními riziky.

Cílová skupina:

Nelékařské zdravotnické profese, především všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně-sociální pracovníci apod.

Obsah kurzu:

 • Nedůležitější právní normy týkající se zdravotnictví
 • Právní aspekty vztahu zdravotnický personál - pacient
 • Vedení zdravotnické dokumentace - novela zákona o péči o zdraví lidu
 • Právo na soukromí a právo na informace - lékařem
 • Nahlížení v přítomnosti zdravotnického personálu do zdrav. dokumentace, činit si opisy a kopie (povinná mlčenlivost, osoby blízké aj.)
 • Informovaný souhlas
  - Úmluva o biomedicíně; vyhláška 385/2006, zákrok
  - Souhlas – občanské právo – právní úkon §34, projev    vůle §35, pojem souhlasu
  - Stavy nouze – bez souhlasu
  - Rebus sic stantibus
  - Právní rizika
 • Odpovědnost za porušení práv
 • Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • Příklady soudních sporů – pacient vs. zdravotnické zařízení

Doporučený rozsah:

6 hodin

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Skupinová práce
 • Diskuze

Dolní navigace