Problematika umírání a smrti

Název kurzu:

problematika umírání a smrti

Cíle kurzu:

 • Seznámit účastníky s tématem (problematikou) umírání.
 • Ukázat účastníkům možnosti přístupů k umírání            i k umírajícím.
 • Pomoci účastníkům reflektovat dosavadní postoj         k umírání.

Cílová skupina:

Veškerý zdravotnický nelékařský personál

Obsah kurzu:

 • Efektivní komunikace a vedení rozhovoru s pacientem
 • Sdělování špatných zpráv
 • Citlivost na neverbální sdělení a adekvátní reakce
 • Pomáhající rozhovor
 • Umění naslouchat
 • Umění podpořit a uklidit komunikačního partnera
 • Specifika vztahu s pacientem a rodinou
 • Zvládání zátěžových situací – umírající nemocný
 • Péče o rodinu nemocného, o pozůstalé
 • Možnosti na sklonku života – důstojné umírání
 • Postup sestry při úmrtí pacienta na lůžkovém oddělení podle Vyhlášky MZ
 • Relaxační techniky pro vyrovnání se s náročnými situacemi

Doporučený rozsah:

4 hodiny

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Skupinová práce
 • Diskuze

Dolní navigace