Nácvik manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta

Název kurzu:

Nácvik manipulace a mobilizace méně pohyblivého pacienta

Cíle kurzu:

 • Osvojit si základní znalosti z oblasti mobilizace pacienta na různých odděleních.
 • Pochopit vliv mobilizace na pacientův zdravotní stav a rychlost rehabilitace.
 • Získat praktické dovednosti pro soběstačnost pacienta.
 • Naučit se lépe spolupracovat s pacientem při jeho mobilizaci.
 • Naučit se správně provádět základní pohybové stereotypy.
 • Naučit se předcházet vzniku sekundárních potíží a bolesti pohybového aparátu


Cílová skupina:

Zdravotnický personál, který manipuluje s pacientem jako např. všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuti, zdravotní asistenti, ošetřovatelé, radiologičtí asistenti, záchranáři apod.

Obsah kurzu:

 • Imobilita, Sekundární změny nastávající vlivem imobility, Mobilizace dle typu klientů, Metodický postup cvičení
 • Preventivní opatření k omezení sekundárních změn a metody k zlepšení mobility
 • Speciální formy polohování
 • Polohování podle konceptu bazální stimulace
 • Cíle pečovatelské péče a klientova úsilí
 • Nácvik soběstačnosti klienta
 • Prostředky pro zlepšení lokomoce a soběstačnosti
 • Soběstačnost v rámci lůžka a přesun do křesla a zpět
 • Provádění každodenních činností
 • Klasifikační a skórovací testy
 • Poruchy komunikace, Postup rehabilitační péče,
 • Mobilizace a personál, Preventivní opatření ze strany personálu k omezení sekundárních změn plynoucích z imobility
 • Patofyziologie vzniku vertebrogenních obtíží, Prevence vzniku a vertebrogenních obtíží
 • Metody ke zlepšení mobility klienta a praktický nácvik, Mobilizace ve vztahu k pečovatelskému personálu - využití pomůcek apod.,
 • Nácvik správných pohybových stereotypů (škola zad)


Doporučený rozsah:

6-8 hodin


Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Diskuze
 • Obleček simulující stáří

Dolní navigace