Etiologie dekubitů

Název kurzu:

etiologie dekubitů


Cíle kurzu:

 • Naučíte se rozpoznat jednotlivé stupně dekubitů.
 • Seznámit se s příčinami a faktory vzniku dekubitů.
 • Osvojit si metody prevence a léčby dekubitů.


Cílová skupina:

Zdravotnický personál, který manipuluje s pacientem jako např. všeobecné sestry, zdravotní asistenti, ošetřovatelé apod.


Obsah kurzu:

 • Co to je dekubitus
 • Struktura kůže
 • Stupně dekubitů Příčiny vzniku dekubitů
 • Exponovaná místa
 • Vnější a vnitřní faktory
 • Tlak, střihové síly a tření
 • Tlak v krevních kapilárách
 • Hloubka uložení tkáně
 • Doba působení tlaku
 • Bezpečné intervaly
 • Metody léčby a prevence dekubitů


Doporučený rozsah:

4 hodiny


Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Skupinová práce
 • Diskuze

Dolní navigace